You are here: Home Showroom/Cửa hàng/Cafe Nhà Ông Lăng- Ngã ba Bắc Nam- Tp Thái Nguyên